Apartamenty do wynajęcia w Szczecinie

Regulamin wynajmu apartamentów

 1. Regulamin określa zasady wynajmu apartamentu dwupokojowego w Szczecinie.

 2. Okres rozliczeniowy pobytu w apartamencie wynosi dobę która trwa od 14:00 do 10:00 (w przypadku zmiany godzin określających dobę, zostaną one zapisane w umowie).

 3. Okres pobytu jest określony w umowie.

 4. W pierwszym dniu pobytu niezbędne jest zakwaterowanie się Klienta na podstawie dokumentu tożsamości.

 5. Klient wynajmuje apartament na ilość osób określonych w umowie.

 6. W przypadku przebywania większej ilości osób niż zapisanych w umowie oraz innych powodów jak np. dewastacja lokalu, zakłócanie ciszy nocnej, Właściciel może zerwać umowę.

 7. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta niesie za sobą utratę wpłaconej kwoty za pobyt przez Klienta.

 8. Właściciel może przeprowadzić kontrolę lokalu w obecności Klienta.

 9. Opłatę za pobyt Klient wpłaca w dniu zakwaterowania po odebraniu apartamentu, podpisaniu umowy i otrzymaniu kluczy.

 10. Odbiór apartamentu odbywa się na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez strony umowy.

 11. Klient ma obowiązek w obecności Właściciela odebrać apartament w dniu zakwaterowania tzn.: sprawdzić stan urządzeń oraz wszystkich rzeczy znajdujących się w apartamencie. Pozytywny odbiór potwierdza podpisanie protokołu przez strony stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

 12. Przedłużenie pobytu poza okres umowny może odbyć się po uprzednim tzn. dobę wcześniej, poinformowaniu przez Klienta. Właściciel uwzględni życzenie Klienta w miarę posiadanych możliwości.

 13. Potwierdzeniem przedłużenia pobytu jest podpisanie aneksu do umowy.

 14. W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki; apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Klienta.

 15. Dodatkowe usługi: sprzątanie, pranie, prasowanie w trakcie pobytu Klienta jest możliwe za dodatkową opłatą.

 16. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej Właściciela niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 17. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy.

 18. Klient wyraża zgodę na to że wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostaną na jego koszt.

 19. W ostatni dzień pobytu Klient ma obowiązek zdać lokal do godziny 10:00 w takim samym stanie jak w dniu odbioru.

 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu i innych rzeczy należących do Klienta.

 21. Klient nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli podanych w umowie.

 22. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00; cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 23. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

 24. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

 25. Właściciel ma prawo nie wynająć lokalu bez podania przyczyny.

 26. Podpisanie umowy przez strony stanowi akceptację powyższego regulaminu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

 

Zarezerwuj Apartament w Szczecinie